Leerstoornissen

Lees-, schrijf- en rekenstoornissen vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind, terwijl er sprake is van een normale intelligentie. Het kind heeft dan problemen met het omzetten van de gesproken taal in geschreven taal (spellen). Maar ook het omzetten van schrijftaal naar spraak (lezen) verloopt moeizaam. Bij rekenstoornissen is er sprake van een achterstand voor specifieke rekenvaardigheden. In overleg met ouders en school kan een contract met compenserende maatregelen bij specifieke leerstoornissen opgesteld worden.

DYSLEXIE

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau (Stichting dyslexie Nederland, 2008).

Bij dyslexie verloopt het lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, moeizaam, dit terwijl deze persoon vaak wel een gemiddelde intelligentie heeft. Er is enkel sprake van dyslexie indien er geen andere oorzaken zijn die de lees- en schrijfproblemen kunnen verklaren.
De term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn: dys betekent nl. niet goed functioneren en lexis verwijst naar taal of woorden.

Er zijn meerdere theorieën in omloop over de oorzaak van dyslexie. Drie veel voorkomende theorieën zijn:

  1. Er gaat iets mis in de aanleg van de hersenen waardoor de linker hersenhelft langzamer ontwikkelt dan de rechter helft.
  2. Een deel van de informatieverwerking in de hersenen verloopt niet snel genoeg.
  3. Verlaagde activiteit in de hersengebieden voor woordherkenning en woordanalyse.

Naast deze drie theorieën is de wetenschap het er in ieder geval over eens dat dyslexie in grote mate erfelijk bepaald is. Kinderen van ouders met dyslexie hebben een grotere kans om zelf dyslexie te krijgen, dan kinderen waarbij geen dyslexie in de familie voorkomt.

Onderstaande link biedt nog meer duidelijkheid:
https://www.youtube.com/watch?v=vsYYjYVx9RY

 

DYSCALCULIE

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een ernstig en hardnekkig probleem met het aanleren van het geautomatiseerd (of snel en accuraat) kunnen oproepen en uitvoeren van reken- en telhandelingen.

Er is sprake van een rekenontwikkelingsstoornis wanneer de rekenresultaten, gemeten met een gestandaardiseerde individueel afgenomen test, opvallend onder het verwachte niveau behorend bij de schoolopleiding en de verstandelijke begaafdheid van het kind liggen. Dit probleem interfereert dan in grote mate met de schoolresultaten of de dagelijkse bezigheden waarvoor rekenen vereist is. De rekenproblemen zijn niet het gevolg van een probleem met het zicht, het gehoor of een neurologische stoornis.

Het komt voor dat het kind zich de inhoud van bewerkingen niet visueel kan voorstellen. Het leert de bewerkingen uit het hoofd zonder ze te begrijpen. Vaak komt het niet tot cijferen, kan het de tientallen niet overbruggen, heeft het geen inzicht in vraagstukken, mist het inzicht in de structuur van de bewerkingen of heeft het een onvoldoende voorraad aan oplossingssystemen.

 

Dyslexie bij (jong)-volwassenen.

Het op wetenschappelijk verantwoorde wijze onderzoeken van de hypothese dyslexie bij jongeren in het hoger onderwijs is tot op vandaag niet eenvoudig. De criteria uit recente, wetenschappelijk aanvaarde en beschrijvende definities van dyslexie zijn vaak niet voldoende afgestemd op de problemen die een jongvolwassene met dyslexie nog ondervindt. Bovendien bestaat er voor deze doelgroep een tekort aan goed genormeerd Vlaams of Nederlands testmateriaal.
Daarom is het belangrijk om breed genoeg te kijken bij de jongvolwassene: naar de huidige problemen met leren en studeren, de ontwikkeling, de schoolloopbaan en vorige hulpverlening van de cliënt. In het orthodidactisch leesonderzoek kunnen lees- en spelllingtoetsen in vreemde talen aanvullende informatie verstrekken voor de Nederlandstalige lees- en spellingsinstrumenten. Ten slotte is het gebruik van meerdere relevante normgroepen (klinisch en niet-klinisch) vaak aangewezen om de mate van achterstand zo goed mogelijk in te schatten.
Voor meer info over de procedure van de onderzoeken kan u steeds contact met ons opnemen.