Visie

Waar staat MUDICO voor?

MUDICO staat voor MultiDisciplinair Centrum voor Ontwikkeling. Wij zijn een centrum dat de ontwikkeling van kinderen centraal stelt door deze maximaal te stimuleren met behulp van verschillende disicplines. Kinderen ontwikkelen vandaag in een complexe samenleving die veel meer van hen vraagt dan pakweg 30 jaar geleden.  Dit betekent dat niet elk kind over de juiste ontwikkelingscapaciteiten beschikt om die complexe samenleving het hoofd te bieden. In MUDICO trachten wij net om de omgeving en het kind beter op elkaar te laten afstemmen, hetzij door de ontwikkeling van het kind te stimuleren, hetzij door de omgeving te leren hoe het op een andere manier met het kind kan omgaan zodat het zijn ontwikkeling kan maximaliseren. 

Hoe doen we dat precies?

De ontwikkeling van kinderen speelt zich af op verschillende domeinen: gedrag, emotie, taal, school, motoriek, sociaal, enz. Dit is een erg breed terrein waarin verschillende disciplines (psycholoog, psychiater, logopedist, psychomotorisch therapeut) elk hun eigen expertise in hebben. Wanneer een kind aangemeld wordt in MUDICO met een ontwikkelingsklacht wordt er eerst een kennismakingsgesprek (intake) georganiseerd. In dat gesprek worden de verschillende ontwikkelingsdomeinen van het kind in kaart gebracht en wordt er reeds een vergelijking gemaakt met de leeftijdsgenoten aan de hand van algemene observatielijsten. Hier wordt reeds een inschatting gemaakt of gespecialiseerde hulpverlening nodig is of dat een kortdurende begeleiding zal volstaan. Bij de gespecialiseerde hulpverlening vindt vervolgens een multidisciplinaire teambespreking plaats waarbij er een behandelplan wordt opgesteld. De opsplitsing tussen eerstelijnshulpverlening en gespecialiseerde hulpverlening helpt ons erg om wachtlijsten te vermijden. Wanneer de ontwikkelingsmogelijkheden nog niet in kaart zijn gebracht, zal er in eerste instantie aan onderzoek gedaan worden bij het kind. Vervolgens zal één of meerdere disciplines aan de slag gaan met u en uw kind.  Wanneer MUDICO meent dat er een discipline nodig is, waar het niet zelf over beschikt, zullen we niet aarzelen om u door te verwijzen naar een evenwaardig centrum. Op dat vlak is MUDICO ingebed in een ruimer netwerk van collega groepspraktijken, ambulante en residentiële voorzieningen.

Hoe bewaken we kwaliteit?

MUDICO kiest er voor om evidence – based te werken. Dit betekent dat we enkel behandelingen en testen gebruiken die hun nut bewezen hebben aan de hand van wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast onderzoeken we ook zelf, in samenwerking met zowel Vlaamse als Nederlandse universiteiten, de effectiviteit van onze eigen behandelingen en laten we collega’s hier kritisch naar kijken door regelmatig te publiceren of aanwezig te zijn met bijdragen op congressen.

MUDICO werkt enkel met kwalitatief hoog opgeleide medewerkers, waarmee de wetenschappelijke onderbouwing van elke discipline gegarandeerd wordt. Bovendien zijn alle geassocieerde hulpverleners bij MUDICO erkend door hun respectievelijke beroepsverenigingen.

MUDICO houdt systematisch elke 6 weken een multidisciplinaire teambespreking waarbij behandelplannen opgesteld en bijgestuurd worden om de behandeling zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Daarnaast is er om de 3 weken een intervisie per discipline. Jonge collega’s worden ondersteund door de meer ervaren collega’s (supervisie). 

MUDICO nodigt regelmatig experten  in de verschillende domeinen uit om collega’s te superviseren. Tot slot heeft onderzoek aangetoond dat therapeuten veel efficiënter werken wanneer ze zich specialiseren in bepaalde domeinen. Alle MUDICO leden hebben dan ook hun eigen aandachtsgebieden en verplichten zichzelf om de nodige evoluties in hun domein op te volgen door zich regelmatig te laten bijscholen en vakliteratuur op te volgen.