Home Disciplines Orthopedagogen

Orthopedagogen

Wie zijn orthopedagogen?

Onder de uitoefening van de klinische orthopedagogiek verstaat men het binnen een wetenschappelijk onderbouwd orthopedagogisch referentiekader verrichten van autonome handelingen die tot doel hebben de preventie, het onderzoeken, het opsporen, het diagnosticeren, het begeleiden en behandelen van opvoedings-, ontwikkelings-, leer-, gedrags- en emotionele problemen en de psychosociale gevolgen ervan bij kinderen, jongeren of volwassenen en hun context.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Psychodiagnostisch onderzoek
Om een behandeling effectief te laten zijn, dient eerst een grondige analyse te worden gemaakt van het probleem. Dit gebeurt aan de hand van psychodiagnostisch onderzoek. In het psychodiagnostisch onderzoek worden er op het multidisciplinaire team ideeën opgesteld over wat er mogelijks aan de hand zou kunnen zijn. De klinisch orthopedagoog stelt dan een onderzoek samen dat evidentie dient te verzamelen om zoveel als mogelijk van die ideeën te kunnen schrappen. Dit noemen we hypothesetoetsend te werk gaan. Een onderzoek kan dan bestaan uit testen, vragenlijsten, observaties op school, interview bij ouders en/of kind, enz. Een psychodiagnostisch onderzoek wordt in eerste instantie uitgevoerd door de klinisch orthopedagoog, maar wanneer het team dit nodig acht, kan er ook voorgesteld worden om reeds een logopedisch of motorisch onderzoek te laten plaatsvinden of een kinderpsychiatrisch onderzoek te starten.

Laagdrempelige hulpverlening 
Niet elke klacht vraagt een doorgedreven multidisciplinaire of specialistische behandeling. Wanneer de klacht nog in een vroeg stadium is, dan volstaat wellicht een kortdurende begeleiding (gemiddeld 8 sessies). Binnen MUDICO werken we hiervoor met een kortdurende behandeling gebaseerd op het KOP - model. Dit model heeft reeds lang zijn waarde bewezen in de Nederlandse eerstelijnspsychologie. Deze methode blijkt erg effectief te zijn en zorgt in 55 - 60 % van de aanmeldingen voor voldoende verbetering. Wanneer een kortdurende behandeling toch onvoldoende effectief zou zijn gebleken, dan start er een meer gespecialiseerde (multidisciplinair) traject. 

Cognitieve gedragstherapie
Wanneer een klinisch orthopedagoog kinderen gaat behandelen, dan kan hij dat doen aan de hand van psychotherapie. Er bestaan verschillende vormen van psychotherapie, doch in MUDICO kiezen we er expliciet voor om enkel cognitieve gedragstherapie aan te bieden. Cognitieve gedragstherapie is één van de meest wetenschappelijk onderzochte vormen van therapie. In cognitieve gedragstherapie gaan we kinderen leren om hun gedrag bij te sturen. Immers, wanneer ze er in slagen om hun gedrag bij te sturen, gaan ze vooruitgang kunnen boeken op verschillende ontwikkelingsdomeinen. We doen dit door kinderen te leren andere manieren van denken te ontwikkelen, technieken om emoties beter te leren beheersen en nieuwe vaardigheden om situaties op andere manieren aan te pakken. Bij sommige problemen kan het veel efficiënter zijn om met de omgeving van het kind te werken in plaats van met het kind zelf. De ouders of de school kunnen dan expliciet aangestuurd worden in hoe ze een bepaald probleem kunnen aanpakken.

Cognitieve gedragstherapie is bij uitstek aangewezen in het geval van gedragsproblemen (agressie, opstandig gedrag, ADHD), angst – en depressieve klachten (trauma, fobie, negatief zelfbeeld) en lichamelijke klachten die medisch onverklaarbaar zijn (buikpijn, bedplassen, …).

 

Vertaling naar schoolse context
Kinderen en jongeren spenderen een groot deel van hun tijd op school. Net in deze context lopen sommige kinderen en jongeren vaak vast. De klinisch orthopedagoog kan samen met alle betrokkenen bekijken waarom deze situatie zo moeilijk verloopt. Hiervoor baseert de klinisch orthopedagoog zich op handelingsgerichte principes. Hieronder verstaan we een systematische manier van werken met alle betrokkenen gebaseerd op handelingsgerichte diagnostiek. Handelingsgerichte diagnostiek is een model waarbij de klinisch orthopedagoog systematisch te werk gaat in het analyseren van onderwijsleerproblemen en het zoeken naar verklaringen met als doel advies te geven om het probleem aan te pakken. Dit proces richt zich op de risico- en beschermingsfactoren van het kind, leraar en onderwijsleersituatie.

 

21
04

deconventie logopedisten

Vanaf 1/5 zullen alle logopedisten binnen MuDiCO deconventioneren. Er ...

Lees meer

18
08

Vacature kinderpsycholoog

Er is een nieuwe vacature voor een kinderpsycholoog. Voor meer info ...

Lees meer